Kontakt

Mš Zitinka
Stará Lysá 245
Stará Lysá 289 26

Ředitelka: Cásková Klára

+420 775 912 302
mszitinka@mszitinka.cz


Tel. do školky:
+420 703 800 514

Tel. na omluvu dětí a do třídy:
+420 703 800 479

Přijímání dětí do mateřské školy

Podmínky přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020:

  1. K předškolnímu vzdělávání se dle zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění přednostně přijímají děti, které k 31. 8., dosáhly věku 5 let a starší (odklad povinné školní docházky), které mají trvalý pobyt ve spádové oblasti (Stará Lysá, Čihadla), pro které je předškolní vzdělávání povinné.
  2. Budou přijímány všechny děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti (Stará Lysá, Čihadla), které k 31. 8. 2019 dosáhnou věku 3 let.
  3. Děti, které nemají trvalý pobyt ve spádové oblasti (Stará Lysá, Čihadla), které k 31. 8. 2019 dosáhnou věku 3 let, pokud to kapacitní podmínky mateřské školy umožní.
  4. Mohou být přijaty i děti mladší 3 let, s trvalým pobytem ve spádové oblasti (Stará Lysá, Čihadla), pokud to kapacitní podmínky mateřské školy umožní.

Zákonný zástupce u předzápisu předkládá:

  • Potvrzení o povinném očkování dítěte dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů nebo potvrzení, že se dítě nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, s výjimkou dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
  • Rodný list dítěte.
  • U cizinců doklad o místě pobytu dítěte.
  • Doporučení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami).
  • Občanský průkaz zákonného zástupce, který žádost podává.

Údaje jsou důvěrné dle zák. č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zák. č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím a zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů. A následně dle nařízení GDPR.