Mateřská školka Stará Lysá

Otevírací doba školky

6.30h - 16.30h

Kontakt

Mš Zitinka
Stará Lysá 245
Stará Lysá 289 26

Ředitelka: Cásková Klára

+420 703800514
mszitinka@mszitinka.cz


Tel. do školky:
+420 703 800 514

Tel. na omluvu dětí a do třídy:
+420 703 800 479

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Č. j. 14/MSZ/2022

7.3.2022

 1. Základní ustanovení
 2. Ředitelka příspěvkové organizace Mateřská škola Zitinka Stará Lysá, Stará Lysá 245, Stará Lysá 289 26 (dále jen „MŠ“) stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022 – 2023. Tato kritéria budou uplatněna v případě, kdy počet žádostí o přijetí přesáhne počet uvolněných míst v MŠ od školního roku 2022 – 2023.
 3. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podává dítě zastoupené zákonným zástupcem.

Všechny žádosti o přijetí, které podají zákonní zástupci dětí k rukám ředitelky níže popsanou formou a v uvedeném termínu, budou ředitelkou posouzeny dle těchto kritérií a následně zpracovány do pořadníku. O všech žádostech ředitelka písemně rozhodne.

 1. Žádost musí obsahovat potvrzení pediatra o očkování nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže podrobit očkování pro kontraindikaci. Nevztahuje se na děti plnící povinné předškolní vzdělávání od školního roku 2022/2023 (tj. dítě, které dosáhne do 31. 8. 2022 pěti let). Dále je nutno k žádosti doložit prostou kopii rodného listu.

Organizace podávání žádostí, nahlédnutí do spisu a přebírání rozhodnutí:

Podávání žádostí od 2.5.2022 – 13.5.2022

 1. Osobní podání žádosti: 4. 5. 2022 v čase 10.00h.-11.00h a od 15.00h.-16.00h.
 1. Datovou schránkou – 6neq42b (originál přihlášky s potvrzením o očkování, prostou kopii rodného listu)
 2. Doporučeně poštou (originál přihlášky s potvrzením o očkování, prostou kopii rodného listu, rozhodující je datum podání na poštu)
 3. Emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu mszitinka@mszitinka.cz (originál přihlášky s potvrzeným očkování, prostou kopii rodného listu) bez uznávaného elektronického podpisu je nutné, aby Žádost o přijetí zákonný zástupce do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.
 4. Osobním předáním ve škole po tel. domluvě 703 800 514

Nahlédnutí do spisu: 18. 5. 2022 v čase 10.00h-11.00h., ředitelna MŠ Zitinka Stará, Stará Lysá 245, Stará Lysá 289 26

V případě znemožnění nahlédnutí do spisu z jakéhokoliv důvodu mě kontaktujte na tel., čísle 703 800 514

Předání rozhodnutí: 25. 5. 2022 zveřejněním výsledků přijímacího řízení na webových

stránkách mateřské školy, vyvěšením výsledků přijímacího řízení na úřední desce před

mateřskou školou po dobu 15 dní.

U záporných rozhodnutí zasláním na adresu zákonného zástupce uvedenou v Žádosti o přijetí.

 1. Nepřijetí dítěte z jiných důvodů než kapacitních
 2. Ředitelka MŠ rozhodne o nepřijetí dítěte, pokud jde:
 3. a) o dítě se zdravotním postižením, jehož přijetí nedoporučilo školské poradenské zařízení, případně registrující praktický lékař pro děti a dorost.
 4. b) o dítě, které ve školním roce 2022-2023 nebude plnit povinné předškolní vzdělávání, a které se nepodrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nemá doklad, že je proti nákaze imunní nebo nemá doklad, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, podle §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.
 5. c) po prokázání nepravdivosti údajů doložených pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

 

III. Kritéria pro přijetí do Mateřské školy Zitinka Stará Lysá, Stará Lysá 245, Stará Lysá 289 26

Kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 1. Děti narozené do 31.8.2020, s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu mateřské školy -Stará Lysá, Čihadla (řazeno sestupně, upřednostnění staršího dítěte před mladším)
 2. Děti narozené do 31.8.2020, které nemají trvalé pobyt v příslušné školském obvodu mateřské školy (řazeno sestupně, upřednostnění staršího dítěte před mladším)

Předpokládaný počet přijatých dětí do kapacity MŠ pro rok 2022/2023 je 10.

 1. závěrečná ustanovení
 2. Tato kritéria zveřejní ředitelka na přístupném místě – ÚD MŠ a webové stránky MŠ.
 3. Seznámení s kritérii potvrdí zákonní zástupci podpisem žádosti.

 

Ředitelka školy

Cásková Klára