Mateřská školka Stará Lysá

Otevírací doba školky

6.30h - 16.30h

Kontakt

Mš Zitinka
Stará Lysá 245
Stará Lysá 289 26

Ředitelka: Cásková Klára

+420 775 912 302
mszitinka@mszitinka.cz


Tel. do školky:
+420 703 800 514

Tel. na omluvu dětí a do třídy:
+420 703 800 479

Zápis dětí do mateřské školy

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Č. j. 1/MSZ/2021

10.3.2021

I. Základní ustanovení

 1. Ředitelka příspěvkové organizace Mateřská škola Zitinka Stará Lysá, Stará Lysá 245, 289 26

(dále jen „MŠ“) stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při

rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021 – 2022. Tato

kritéria budou uplatněna v případě, kdy počet žádostí o přijetí přesáhne počet uvolněných míst

v MŠ od školního roku 2021 – 2022.

 1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podává dítě zastoupené zákonným zástupcem.

Všechny žádosti o přijetí, které podají zákonní zástupci dětí k rukám ředitelky níže popsanou

formou a v uvedeném termínu, budou ředitelkou posouzeny dle těchto kritérií a následně

zpracovány do pořadníku. O všech žádostech ředitelka písemně rozhodne.

 1. Žádost musí obsahovat potvrzení pediatra o očkování nebo mít doklad, že je dítě proti

nákaze imunní nebo se nemůže podrobit očkování pro kontraindikaci. Nevztahuje se na děti

plnící povinné předškolní vzdělávání od školního roku 2021/2022 (tj. dítě, které dosáhne do

 1. 8. 2021 pěti let). Dále je nutno k žádosti doložit prostou kopii rodného listu.

 

Organizace podávání žádostí, nahlédnutí do spisu a přebírání rozhodnutí:

Podávání žádostí: od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021

 1. Datovou schránkou – 6neq42b (originál přihlášky s potvrzením o očkování, prostou kopii

rodného listu)

 1. Doporučeně poštou (originál přihlášky s potvrzením o očkování, prostou kopii rodného

listu, rozhodující je datum podání na poštu)

 1. Emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu

mszitinka@mszitinka.cz (originál přihlášky s potvrzeným očkování, prostou kopii rodného

listu) bez uznávaného elektronického podpisu je nutné, aby Žádost o přijetí zákonný zástupce

do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

 1. Osobním předáním ve škole po tel. domluvě 703 800 514

 

 

Nahlédnutí do spisu: 20. 5. 2021 v čase 10-12h., ředitelna MŠ Zitinka Stará, Stará Lysá 245,

289 26

V případě znemožnění nahlédnutí do spisu (nemoc Covid 19, karanténa) mě kontaktujte na tel.,

čísle 703 800 514

Předání rozhodnutí: 27. 5. 2021 zveřejněním výsledků přijímacího řízení na webových

stránkách mateřské školy, vyvěšením výsledků přijímacího řízení na úřední desce před

mateřskou školou po dobu 15 dní.

U záporných rozhodnutí zasláním na adresu zákonného zástupce uvedenou v Žádosti o přijetí.

 

 1. Nepřijetí dítěte z jiných důvodů než kapacitních
 2. Ředitelka MŠ rozhodne o nepřijetí dítěte, pokud jde:
 3. a) o dítě se zdravotním postižením, jehož přijetí nedoporučilo školské poradenské zařízení, případně registrující praktický lékař pro děti a dorost.
 4. b) o dítě, které ve školním roce 2021-2022 nebude plnit povinné předškolní vzdělávání, a které se nepodrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nemá doklad, že je proti nákaze imunní nebo nemá doklad, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, podle §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.
 5. c) po prokázání nepravdivosti údajů doložených pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

 

III. Kritéria pro přijetí do Mateřské školy Zitinka Stará Lysá, Stará Lysá 245, 289 26

Kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 1. Děti narozené do 31.8.2019, s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu mateřské školy – Stará Lysá, Čihadla (řazeno sestupně, upřednostnění staršího dítěte před mladším).
 2. Děti narozené do 31.8.2019, které nemají trvalé pobyt v příslušné školském obvodu mateřské školy (řazeno sestupně, upřednostnění staršího dítěte před mladším).

Předpokládaný počet přijatých dětí do kapacity MŠ pro rok 2021/2022 je 2.

 

IV. závěrečná ustanovení

 1. Tato kritéria zveřejní ředitelka na přístupném místě – hlavní vitrína a webové stránky MŠ.
 2. Seznámení s kritérii potvrdí zákonní zástupci podpisem žádosti.

 

Ředitelka školy

Cásková Klára

_____________________________________________________________

Dítě je poprvé v mateřské škole

Zde je několik všeobecných rad pro období adaptace.

Začátek docházky do školky je pro děti a jejich rodiče velkou změnou v dosavadním životě. Tato změna s sebou přináší spoustu věcí, pocitů a zážitků, se kterými se musí vaše malé dítko vyrovnat:

 • vstup do neznámé budovy a do třídy s jejím vybavením a hračkami
 • vstup mezi cizí děti a dospělé
 • přizpůsobení se dosud nezvyklému režimu a požadavkům
 • komunikace s „novou autoritou“ – paní učitelkou, paní uklízečkou
 • odloučení od rodičů

Jak dítěti pomoci?

 • Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je, co se tam bude dít, jaké ho čekají radosti, ale že se mohou vyskytnout i těžkosti. Vyhněte se negativním popisům, jako „tam tě naučí poslouchat“, „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude“.
 • Ujistěte ho, že mu věříte, že nástup do školky zvládne a nikdy školkou nevyhrožujte. Dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest.
 • Veďte dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že je jediné, které neumí dojít na záchod nebo obléknout kalhoty.
 • Ujistěte dítě, že je do školky neodkládáte.
  Vysvětlete mu, že je máte rádi a že nechodí do školky proto, že na ně nemáte čas nebo že s ním nechcete být doma. Každý má své povinností – vy práci, vaše dítě školku.
 • Zvykejte dítě na odloučení. Při odchodu dítěti s jistotou řekněte, že odcházíte, ale také ho ujistěte, že se vrátíte. Používejte konkrétní údaje o tom, kdy je vyzvednete – po obědě, po svačině – ne jen obecné jako brzy, za chvíli, po práci apod.
 • Dejte dítěti s sebou něco důvěrného (plyšáka). K překonání zábran z nového prostředí pomůže drobnost, která připomíná domov.
 • Rozlučte se krátce. Loučení dlouze neprotahujte, někdy totiž loučení představuje větší problém pro rodiče než pro dítě, proto je zbytečně nestresujte.
 • Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat, ale neodcházejte narychlo nebo ve vzteku.
 • O možnostech adaptace dítěte si promluvte s učitelkou. Příliš dlouhý pobyt s dítětem ve školce nebo dlouhé loučení nebývá tím správným krokem. Dítě ale musí být ubezpečeno v tom, že je máte rádi, i když jste je dali do školky.
 • Komunikujte s učitelkou.
  Možná se dozvíte, že když ze školky po nervy drásající scéně odejdete, vaše plačící dítě se rázem uklidní a jde si spokojeně hrát.
 • Dítě za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte a pozitivně ho motivujte.
  Neříkejte doma dítěti, že chápete, jaké to muselo být strašné vydržet takovou dobu bez maminky. Naopak vyzdvihněte jeho pěkné zážitky, zahrajte si s ním hru, kterou se ve školce naučilo, naslouchejte mu, jaké má zážitky –   informace si však nevynucujte.
 • Plňte své sliby, říkejte dětem pouze pravdu. Dítě lépe snáší větší zátěž než nejistotu.
 • Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy. Platí tu, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti.
 • Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem. Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů, ale přidá se i strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane.

Co byste nikdy neměli dělat:

 • Nenechte se obměkčit – buďte důslední. Když už jednou rozhodnete, že půjde dítě do školky, nedejte se přemluvit a trvejte na svém.
 • Nestrašte své dítě školkou. Např. větou „Počkej, ve školce ti ukážou, tam se s tebou nebude nikdo mazlit….“
 • Za problémy s přivykáním je v žádném případě netrestejte.
 • Nepřiznávejte lítostivě, že je vám také smutno a že se vám stýská.
  Když zvládnete své emoce vy, dítě je zvládne také. Rodič musí být dítěti oporou.
 • Netvrďte dítěti cestou do školky, že do školky nejdete, že jdete jenom na procházku, na nákup…

Co by mělo tříleté dítě umět při nástupu do mateřské školy:

Hygiena:

 • Samostatně používat toaletu.
 • Umýt si ruce mýdlem a samo se utřít.
 • Používat kapesník a vysmrkat se.

Oblékání:

 • Obléknout se a svléknout s malou dopomocí dospělého.
 • Obouvat a vyzout boty.
 • Složit si svoje oblečení.

Stolování:

 • Pít z hrnku, ze skleničky.
 • Držet lžíci, umět s ní jíst.
 • Při jídle sedět u stolu, udržovat čistotu.

Komunikace:

 • Říci, co chce, potřebuje.
 • Odloučit se na chvíli od rodičů.

Jiné dovednosti:

 • Zvládat chůzi po schodech.
 • Ujít kratší vzdálenost (cca 30 min.).
 • Chodit za ruku po chodníku.

Co potřebuje dítě do školky:

 • čisté, účelné a pohodlné oblečení do třídy: tričko, tepláky, legíny, sukni, zástěrku
 • přezůvky do třídy – pevné (ne pantofle – z bezpečnostních důvodů)
 • na odpolední odpočinek – pyžamo nebo noční košili
 • náhradní spodní prádlo, náhradní oblečení pro případ „nehody“(umazání se, polití se,…)
 • oblečení na pobyt venku – pohodlné, přizpůsobené změnám počasí a hlavně takové, které lze umazat
 • v šatně má každé dítě své místo na oděv a obuv podepsané či označené značkou. Rodiče je nepřeplňují zbytečným množstvím oblečení, nenechávají zde léky, potraviny, ostré předměty a udržují zde pořádek
 • doporučujeme rodičům, aby děti měly trvale v šatně: gumové holínky, pláštěnku, pokrývku hlavy, od jarních měsíců opalovací krém
 • papírové kapesníčky a vlhčené kapesníčky
 • kartáček a pastu

 Prosíme, aby děti měly všechny své věci řádně označené

JMÉNEM, MONOGRAMEM NEBO ZNAČKOU DÍTĚTE.

Mateřská škola Zitinka Stará Lysá je otevřena pondělí až pátek 6.30 – 16.30h

Příchod do šatny Mš nejdéle 7.40h. V 7.45h hlásíme počty dětí do jídelny Scolarest.

3.9.2020 čtvrtek od 15.30h se budou konat TŘÍDNÍ SCHŮZKY.

Nové děti, které 1.9.2020 poprvé navštíví MŠ, se mohou ve středu 19.8.2020 od 10.00 – 11.30h přijít do MŠ podívat, prohlédnout si ji a seznámit se s novým prostředím.

Celý kolektiv mateřské školy Zitinka se na všechny děti moc těší.